Gwarancja na zakupione podzespoły w PLCconnex

 • PL
 • RU
 • EN
 • DE
 • IT

Tel. (+48) 56 682 81 91,

Gwarancja na zakupione podzespoły w PLCconnex

Wszystkie nowe i używane produkty dostarczane przez nas są objęte 12 miesięczną gwarancją, z możliwością rozszerzenia do 36 miesięcy.

 1. PLC Connex udziela gwarancji sprawnego działania, tj. działania zgodnego pod wszelkimi istotnymi względami z opisem i specyfikacją producenta towarów nowych w okresie 12 miesięcy od daty wystawienia faktury.
 2. PLC Connex udziela gwarancji sprawnego działania towarów używanych w okresie 12 miesięcy od daty wystawienia faktury.
 3. Gwarancja może być dwukrotnie przedłużona o kolejne 12-miesięczne okresy. Maksymalny łączny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Każde kolejne przedłużenie okresu gwarancji o 12 miesięcy podlega opłacie w wysokości 20 % wartości towaru lub usługi.
 4. W okresie gwarancyjnym, na zasadach określonych w regulaminie, w przypadku wystąpienia awarii obowiązki PLC Connex polegają na świadczeniu bezpłatnej naprawy serwisowej bądź, według uznania PLC Connex, wymiany towaru na inny stanowiący jego odpowiednik lub w przypadku braku odpowiednika- zamiennik. W przypadku braku możliwości naprawy towaru i braku jego odpowiednika/zamiennika, klient otrzymuje zwrot ceny jaką uiścił za towar/usługę.
 5. Okres obowiązywania gwarancji nie ulega przedłużeniu o okres rozpoczynający się w dniu zgłoszenia konieczności dokonania naprawy do PLC Connex i kończący się w dniu, w którym uprawniony do gwarancji zostanie zawiadomiony przez PLC Connex o zakończeniu naprawy.
 6. Jeżeli w następstwie wykonania obowiązków wynikających z niniejszych warunków gwarancji, klient otrzymał nowy towar lub jego odpowiednik/zamiennik, okres obowiązywania gwarancji nie biegnie na nowo od chwili otrzymania przez klienta towaru lub jego odpowiednika/zamiennika.
 7. Klient jest zobowiązany zawiadomić pisemnie PLC Connex w czasie okresu gwarancyjnego o niesprawnym działaniu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym uzyskał wiedzę o niesprawnym działaniu towaru pod rygorem utraty uprawnień z tytułu gwarancji.
 8. Klient dostarcza towar do PLC Connex na własny koszt.
 9. Naprawa towaru objętego gwarancją nastąpi w terminie 3 miesięcy od daty jego dostarczenia.
 10. Wszelkie części wymieniane w trakcie naprawy dokonywanej przez PLC Connex w ramach gwarancji będą nowe i będą stanowiły dokładny odpowiednik lub zamiennik części podlegających wymianie.
 11. Towar powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz z zachowaniem warunków zawartych w instrukcji obsługi. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących montażu (instalacji), użytkowania lub konserwacji towaru klient powinien zasięgnąć porady PLC Connex.
 12. Jakiekolwiek naprawy towaru w okresie gwarancji dokonane przez osoby inne niż pracownicy PLC Connex powodują utratę uprawnień z tytułu gwarancji.
 13. Utrata uprawnień z tytułu gwarancji następuje także w sytuacji, gdy towar dostarczony do PLC Connex będzie nosił ślady ingerencji osób trzecich, innych niż pracownicy PLC Connex oraz w przypadku gdy zabezpieczenia towaru (tzw. plomby) będą zerwane lub uszkodzone.
 14. Gwarancja nie obejmuje:
  1. uszkodzeń lub awarii towaru spowodowanych przez jego użytkownika w następstwie niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi korzystania z towaru, co dotyczy również jego instalacji i konserwacji;
  2. uszkodzeń towaru spowodowanych jego użytkowaniem w sposób niezgodny z przeznaczeniem;
  3. uszkodzeń towaru spowodowanych niewłaściwą lub niezgodną z instrukcją obsługi instalacją, w tym instalacją dokonaną przez osoby nieposiadające niezbędnych w tym zakresie uprawnień (kwalifikacji);
  4. uszkodzeń towaru spowodowanych korzystaniem przez użytkownika
  5. z niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych;
  6. czynności konserwacyjnych przewidzianych w instrukcji obsługi;
  7. uszkodzeń towaru spowodowanych w następstwie dokonania jego naprawy przez inne osoby niż pracownicy PLC Connex;
  8. przeróbek lub zmian konstrukcyjnych towaru dokonanych przez inne osoby niż pracownicy PLC Connex;
  9. uszkodzeń towaru spowodowanych przez czynniki zewnętrzne (wyładowania atmosferyczne, nieprawidłowe działanie sieci elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej lub energetycznej);
  10. uszkodzeń towaru powstałych w trakcie jego dostarczania przez klienta w następstwie jego nieodpowiedniego zabezpieczenia;
  11. części szklanych oraz żarówek.
 15. W przypadku nieuzasadnionego żądania dokonania naprawy klient poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem towaru, jego naprawą oraz odebraniem.
 16. Za nieuzasadnione żądanie naprawy towaru będzie uważane w szczególności żądanie usunięcia uszkodzeń lub dokonania czynności konserwacyjnych nieobjętych gwarancją, jak również żądanie dokonania naprawy pomimo utraty uprawnień z gwarancji.
 17. Sprzęt dostarczany przez klienta powinien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniami podczas transportu.
 18. Za odpowiednie zabezpieczenie będzie uważane oryginalne opakowanie fabryczne wraz z wszelkimi zabezpieczeniami (plombami) istniejącymi w chwili odebrania towaru przez klienta od PLC Connex.
 19. W razie niezastosowania przez klienta opakowania fabrycznego sprzętu wraz z powyżej wskazanymi zabezpieczeniami będzie on ponosił wszelkie ryzyka związane z uszkodzeniem sprzętu dostarczanego PLC Connex.