Regulamin PLCconnex

 • PL
 • RU
 • EN
 • DE
 • IT

Tel. (+48) 56 682 81 91,

Regulamin PLCconnex

Regulamin PLC Connex Stanisław Kiczor, ul. Forteczna 13, 87-100 Toruń, NIP (VAT): PL 879- 193-23-12, REGON: 870486032

 1. Definicje
 2. Terminy użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

  1. PLC Connex– PLC Connex Stanisław Kiczor, ul. Forteczna 13, 87-100 Toruń, NIP (VAT): PL 879-193-23-12, REGON: 870486032;
  1. Regulamin– niniejszy regulamin;
  1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; zawierająca umowę z PLC Connex na zasadach określonych w tej umowie, regulaminie i obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa;
  1. Umowa– każda umowa zawarta między PLC Connex i klientem regulująca warunki sprzedaży, naprawy, wymiany serwisowej, odkupu lub testów funkcjonalności;
  1. Zapytanie– oświadczenie woli klienta, w którym określa on rodzaj usługi oferowanej przez PLC Connex z której chciałby skorzystać lub towar którego zakupem jest zainteresowany lub towar którego odkup proponuje PLC Connex;
  1. Oferta– oświadczenie woli PLC Connex zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy, zawierające jej istotne postanowienia;
  1. Zamówienie – oświadczenie woli klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy, w wyniku którego klient przyjmuje ofertę, dokonuje wyboru sposobu dostawy, metody płatności i akceptuje warunki regulaminu;
  1. Potwierdzenie zamówienia – oświadczenie woli PLC Connex zawierające informacje
   o przyjęciu zamówienia do realizacji;
  1. Dni robocze dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z PLC Connex czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  1. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.);
  1. Siła wyższa – jakiekolwiek zewnętrzne zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, któremu PLC Connex nie był w stanie zapobiec i na które nie miał wpływu, m.in. awarie i klęski techniczne, zamieszki, strajki, spory zbiorowe, konflikty zbrojne oraz klęski żywiołowe;
  1. Towar – rzecz ruchoma, która może być przedmiotem umowy (np. część zamienna, podzespół);
  1. Towar nowy – towar fabrycznie nowy, dostarczony w oryginalnym, lecz niekoniecznie fabrycznie zamkniętym opakowaniu producenta lub w oryginalnym opakowaniu PLC Connex;
  1. Towar używany – towar który nie jest fabrycznie nowy, był
   eksploatowany / wykorzystywany, dostarczony w innym niż oryginalne opakowanie producenta;
  1. Naprawa – usługa świadczona przez PLC Connex mająca na celu usunięcie awarii lub uszkodzenia, której przedmiot i zakres jest określony w ofercie PLC Connex
   i potwierdzeniu zamówienia
  1. Wymiana serwisowa – wydanie PLC Connex uszkodzonego lub niesprawnego towaru klienta w celu jego zdiagnozowania, oszacowania wartości i ewentualnego nabycia własności przez PLC Connex w zamian za dodatkowy rabat w wysokości 10% na zakupiony wcześniej u PLC Connex używany towar lub kredyt na kolejne zakupy na zasadach i warunkach określonych w regulaminie;
  1. Testy funkcjonalności– usługa świadczona przez PLC Connex polegająca na zdiagnozowaniu sprawnego zdaniem klienta towaru dostarczonego przez niego do PLC Connex;
  1. Gwarancja – oznacza uprawnienia oraz obowiązki PLC Connex i klienta wynikające
   z regulaminu oraz przepisów Kodeksu cywilnego.
 3. Postanowienia ogólne
  1. Warunki regulaminu mają zastosowanie do każdej umowy zawieranej między PLC Connex a klientem, z wyłączeniem umów, w których w sposób wyraźny zostały one wyłączone lub zmienione przez indywidualną umowę, ofertę PLC Connex lub w potwierdzeniu zamówienia
  1. Klient w celu zawarcia umowy z PLC Connex wysyła na adres: info@plcconnex.com zapytanie dotyczące interesującego go towaru lub usługi. W odpowiedzi na powyższe zapytanie PLC Connex wysyła na adres mailowy, z którego przysłano zapytanie lub inny podany przez klienta, ofertę dotyczącą interesującego go towaru/usługi albo w przypadku braku towaru/niemożliwości realizacji usługi informację w tym zakresie.
  1. Oferta PLC Connex określa wszystkie istotne postanowienia zawieranej z klientem umowy, w tym m.in. cenę towaru/usługi w kwocie netto oraz należny podatek VAT, chyba że klient określi w zapytaniu, iż w jego przypadku VAT nie powinien być naliczony i poda ku temu podstawę prawną; czas realizacji zamówienia; koszty i sposób dostawy.
  1. W przypadku testów funkcjonalności, PLC Connex określa w ofercie cenę za roboczogodzinę pracy serwisanta przy diagnozowaniu towaru klienta oraz szacunkową ilość godzin przewidywanej pracy. PLC Connex zastrzega, iż ostateczna liczba roboczogodzin zostanie określona po wykonaniu usługi i znajdzie odzwierciedlenie
   w wystawionej fakturze.
  1. Zawarcie umowy między klientem a PLC Connex następuje po zaakceptowaniu przez klienta oferty PLC Connex oraz złożenie oficjalnego zamówienia, przesłanego drogą elektroniczną lub faxem.
  1. Umowę uważa się za zawartą w dniu wystawienia przez PLC Connex potwierdzenia zamówienia.
  1. Klient ponosi odpowiedzialność za błędy, niejasności oraz nieścisłości dotyczące przedmiotu umowy zawarte w treści zapytania lub zamówienia.
  1. Informacje zawarte na stronach internetowych oraz w materiałach reklamowych nie stanowią oferty.
  1. PLC Connex może bez żadnych ograniczeń dysponować prawami i zobowiązaniami przysługującymi z umowy, tj. scedować, zbyć lub obciążyć je.
  1. Klient może dysponować prawami i zobowiązaniami przysługującymi mu z umowy,
   scedować, zbyć lub obciążyć je po uzyskaniu pisemnej zgody PLC Connex.
 4. Sprzedaż i wymiana serwisowa
  1. Przez umowę sprzedaży PLC Connex przenosi na klienta własność towaru w zamian za cenę podaną w ofercie na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i regulaminie.
  1. PLC Connex zastrzega, iż wszelkie rabaty udzielone na zamawiany towar/usługę w ofercie, dotyczą tylko i wyłącznie towaru/usługi w ilościach podanych w ofercie. W przypadku odstąpienia od części umowy lub zwrotu części towaru cena dotycząca całego zamówienia lub poszczególnych jego elementów może zostać określona przez PLC Connex na nowo. W takim przypadku zostanie wystawiona faktura korygująca.
  1. Klient, który kupuje od PLC Connex towar, może skorzystać z wymiany serwisowej na zasadach określonych w regulaminie, składając w zapytaniu lub zamówieniu oświadczenie woli w tym zakresie.
  1. Wymiana serwisowa jest możliwa tylko w sytuacji, gdy klient zamawia u PLC Connex towar używany. Nie dotyczy zamawiania towarów nowych.
  1. W ramach wymiany serwisowej klient po zamówieniu u PLC Connex towaru, może na własny koszt dostarczyć posiadany przez siebie uszkodzony/niesprawny towar, który chce zastąpić zamówionym w celu zdiagnozowania go i oszacowania jego wartości.
  1. W przypadku zadeklarowania przez klienta w zapytaniu lub zamówieniu skorzystania z wymiany serwisowej, faktura dotycząca zamówienia jest wystawiana nie wcześniej niż
   7-ego dnia kalendarzowego od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji. Wskazany termin 7-dniowy jest okresem, w którym PLC Connex oczekuje na nadejście towaru od klienta w celu jego zdiagnozowania i oszacowania jego wartości.
  1. Po bezskutecznym upływie 7-dniowego terminu (tzn. towaru klienta nie dostarczono) PLC Connex wystawia fakturę na zakupiony u siebie towar nie naliczając rabatu ani nie udzielając kredytu, o których mowa w ust. 10 poniżej.
  1. Jeżeli w ciągu wskazanego 7-dniowego terminu towar klienta zostanie dostarczony, PLC Connex diagnozuje go i oszacowuje jego wartość w terminie 14 dni roboczych od dnia dostarczenia towaru od klienta.
  1. Po czynnościach, o których mowa w ust. 8, PLC Connex wystawia klientowi ofertę nabycia własności dostarczonego przez niego towaru albo informuje klienta, iż nie jest zainteresowany nabyciem jego własności.
  1. PLC Connex nabywa własność towaru od klienta w zamian za udzielony rabat w wysokości 20 % na zakupiony u PLC Connex towar lub w zależności od wyboru klienta w zamian za udzielony kredyt na następne zamówienie.
  1. Warunkiem skorzystania przez klienta z wymiany serwisowej jest dostarczenie towaru, którego zamiennik/odpowiednik klient zamówił u PLC Connex w terminie 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji. Po upływie tego terminu istnieje możliwość zawarcia umowy odkupu.
  1. W przypadku udzielenia rabatu/kredytu, o których mowa w ust. 10, uszkodzona część staje się własnością PLC Connex, zostaje naprawiona oraz wystawiona do dalszej odsprzedaży.
  1. Towary dostarczone przez klienta, których kupnem PLC Connex nie jest zainteresowany (np. nienadające się do naprawy lub takie których naprawa jest nieopłacalna) poddaje się recyklingowi lub odsyła do klienta na jego koszt i jego wyraźne żądanie, zgłoszone
   w terminie 7 dni drogą elektroniczną na adres info@plcconnex.com. Termin 7-dniowy liczony jest od dnia poinformowania klienta o braku zainteresowania PLC Connex nabyciem towaru klienta.
  1. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, klient nie otrzymuje rabatu ani kredytu, o których mowa w ust.10.
  1. Klient wysyłając towar w ramach wymiany serwisowej, wyraża zgodę na poddanie go recyklingowi w przypadku o którym mowa w ust. 13 przy jednoczesnym braku wyraźnego żądania, co do odesłania towaru.
 5. Naprawa
  1. PLC Connex świadczy usługi w zakresie naprawy uszkodzonych lub niesprawnych towarów (podzespołów, części itp.).
  1. Klient, który zamierza skorzystać z naprawy po wcześniejszym uzgodnieniu z PLC Connex dostarcza na własny koszt towar do PLC Connex.
  1. PLC Connex przyjmuje towar, rejestruje go w systemie oraz kieruje go do działu napraw.
  1. W terminie od 7 do 21 dni roboczych (w zależności od rodzaju towaru i stopnia uszkodzenia/awarii) PLC Connex dokonuje darmowej diagnostyki, której celem jest stwierdzenie czy towar nadaje się do naprawy oraz oszacowanie kosztów naprawy.
  1. Po zakończeniu diagnostyki, o której mowa w ust. 4, jeżeli towar zostanie oceniony jako nadający się do naprawy, PLC Connex wysyła klientowi ofertę naprawy (warunki naprawy i kosztorys prac).
  1. Do zawarcia umowy dochodzi w momencie otrzymania potwierdzenia przyjęcia przez klienta oferty.
  1. PLC Connex wykonuje naprawę w terminie do 14 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia przyjęcia oferty przez klienta. PLC Connex po zakończonej naprawie poddaje części testom funkcjonalności, po czym wysyła je do magazynu wyjściowego, gdzie są pakowane i odsyłane do klienta na jego koszt.
  1. Naprawiony towar jest dostarczany do klienta na jego koszt.
  1. Na naprawiony towar PLC Connex udziela 12 miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia wystawienia faktury. Gwarancja może być dwukrotnie przedłużona o kolejne
   12-miesięczne okresy. Maksymalny łączny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Każde kolejne przedłużenie okresu gwarancji o 12 miesięcy podlega opłacie w wysokości 20 % wartości naprawionego towaru.
  1. Towary zdiagnozowane jako nienadające się do naprawy lub na których naprawę klient nie zdecydował się po przedstawieniu mu oferty naprawy, poddaje się recyklingowi lub wysyła do klienta na jego wyraźne żądanie zgłoszone w terminie 7 dni drogą elektroniczną na adres info@plcconnex.com. Termin 7-dniowy liczony jest od dnia poinformowania klienta
   o braku możliwości naprawy lub odmowy przyjęcia oferty naprawy.
  1. Klient wysyłając towar w celach naprawy, wyraża zgodę na poddanie go recyklingowi
   w przypadku o którym mowa w ust. 10 przy jednoczesnym braku wyraźnego żądania co do odesłania towaru.
  1. Towar w każdym przypadku odsyłany jest do klienta na jego koszt.
  1. Klient po nadesłaniu towaru uszkodzonego lub niesprawnego może zakupić u PLC Connex jego odpowiednik lub zamiennik i skorzystać z wymiany serwisowej.
 6. Odkup towaru
  1. Klient, aby skorzystać z możliwości odkupu towaru przez PLC Connex, musi dostarczyć go na własny koszt do PLC Connex, po wcześniejszym uzgodnieniu.
  1. Zgoda na dostarczenie towaru do PLC Connex w celu odkupu jest udzielana poprzez przesłanie przez PLC Connex informacji zwrotnej drogą elektroniczną.
  1. PLC Connex odkupuje zarówno towary uszkodzone i niesprawne, jak i sprawne.
  1. PLC Connex w terminie 14 dni roboczych, liczonych od dnia, w którym dostarczono towar, wysyła drogą elektroniczną ofertę zawierającą warunki odkupu, w tym proponowaną cenę odkupu lub oświadcza, iż nie jest zainteresowany odkupem.
  1. Klient poprzez przyjęcie oferty akceptuje warunki odkupu i regulamin.
  1. Towar, którego odkupem PLC Connex nie jest zainteresowany, wysyła się do klienta
   na jego koszt na jego wyraźne żądanie zgłoszone w terminie 7 dni drogą elektroniczną
   na adres info@plcconnex.com. Termin 7-dniowy liczony jest od dnia poinformowania klienta o braku zainteresowania ze strony PLC Connex odkupem.
  1. Towar, którego odkupem PLC Connex nie jest zainteresowany, a co do którego żądania o odesłanie klient nie zgłosił w terminie, o którym mowa w ust. 6, poddaje się recyklingowi.
  1. Klient wysyłając towar w celach odkupu, wyraża zgodę na poddanie go recyklingowi w przypadku o którym mowa w ust. 7 przy jednoczesnym braku wyraźnego żądania, co do odesłania towaru
 7. Testy funkcjonalne
  1. Klient, aby skorzystać z testów funkcjonalności, musi dostarczyć towar na własny koszt
   do PLC Connex, po wcześniejszym uzgodnieniu.
  1. Zgoda na dostarczenie towaru do PLC Connex w celu przeprowadzenia testów funkcjonalności jest udzielana poprzez przesłanie przez PLC Connex informacji zwrotnej drogą elektroniczną.
  1. PLC Connex w ofercie zawierającej warunki testów funkcjonalności określa cenę za roboczogodzinę pracy serwisanta przy diagnozowaniu towaru klienta oraz szacunkową ilość godzin przewidywanej pracy. PLC Connex zastrzega, iż ostateczna liczba roboczogodzin zostanie określona po wykonaniu usługi i znajdzie odzwierciedlenie
   w wystawionej fakturze.
  1. Klient poprzez przyjęcie oferty akceptuje warunki umowy i regulamin.
  1. Towar po wykonaniu testów funkcjonalności jest wysyłany do klienta na jego koszt.
 8. Ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru
  1. Odpowiedzialność za przypadkową utratę lub uszkodzenie towaru przechodzi na PLC Connex z chwilą odbioru towaru w siedzibie PLC Connex przez upoważnionego do tego pracownika.
  1. Ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzą na klienta z chwilą wydania towaru.
  1. Za moment wydania towaru klientowi niebędącemu konsumentem uznaje się chwilę,
   w której:
  1. towar jest wydawany klientowi osobiście;
  2. PLC Connex powierzy towar przewoźnikowi trudniącemu się przewozem;
  3. PLC Connex nada przesyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej.
  1. Za moment wydania towaru klientowi będącemu konsumentem uważa się moment dostawy lub wydania towaru.
  1. Ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzą na klienta także wtedy, gdy do zupełnej zapłaty ceny kupna nie doszło.
 9. Dostawa towaru
  1. Wszelkie koszty związane z transportem towaru obciążają klienta, w tym między innymi: koszty wydania i odebrania towaru, zmierzenia lub zważenia, opakowania, ubezpieczenia za czas przewozu i koszty przesłania.
  1. Jeżeli klient zastrzegł sobie prawo do oznaczenia terminu i miejsca wydania towaru,
   a dopuszcza się opóźnienia z dokonaniem oznaczenia, w związku z czym PLC Connex nie może wysłać towaru w ciągu 7 dni od zawiadomienia o gotowości do wysyłki, to PLC Connex może bez wyznaczenia terminu dodatkowego żądać wykonania zobowiązania
   i naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.
  1. PLC Connex nie ponosi odpowiedzialności za zwłokę w dostawie towaru w przypadku, gdy:
  1. została ona spowodowana brakiem niezbędnych danych istotnych dla wykonania wysyłki towaru;
  2. została ona spowodowana zdarzeniem siły wyższej;
  3. nie przekracza ona trzech miesięcy od terminu dostawy wskazanego
   w potwierdzeniu zamówienia.
  1. Klient dokonując odbioru towaru dostarczonego przez przewoźnika (kuriera) zobowiązany jest zbadać w sposób i w czasie zwyczajowo przyjętym czy dostarczony towar jest
   w należytym stanie i w umówionej ilości, oraz potwierdzić odbiór towaru, a jeżeli występują wady ilościowe lub jakościowe należy wskazać je w protokole odbioru podpisanym przez klienta i przewoźnika. W braku sporządzenia protokołu w sposób wskazany w zdaniu poprzednim, PLC Connex jest zwolniony z odpowiedzialności
   za ewentualne braki/wadę towaru/ transportu, chyba, że przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa stanowią inaczej. PLC Connex jest również zwolniony
   z odpowiedzialności za szkody wyrządzone w towarze- pomimo sporządzenia protokołu odbioru w zakresie przewidzianym przepisami prawa, w szczególności w jakim za szkodę odpowiedzialny jest przewoźnik.
 10. Obowiązki klienta
  1. Klient zobowiązany jest do:
  1. zapewnienia kompletności i dokładności składanego zamówienia;
  2. przygotowania towaru na swój koszt do wysyłki w celu naprawy, odkupu, przeprowadzenia testów funkcjonalności lub wymiany serwisowej;
  3. terminowego regulowania płatności.
  1. W przypadku braku terminowego wywiązania się z zobowiązania, PLC Connex może zawiesić dalsze wykonywanie usług oraz dostawę towarów do klienta, aż do momentu zaspokojenia zaległych zobowiązań.
  1. Klient jest zobowiązany, po pisemnym wezwaniu, w terminie 7 dni zwrócić równowartość poniesionych przez PLC Connex strat spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio niewywiązaniem się klienta z jego zobowiązań.
 11. Zwrot zakupionych towarów
  1. Klient ma prawo do zwrotu zakupionego od PLC Connex towaru bez podania przyczyny
   w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru do klienta z zastrzeżeniem zapłaty opłaty,
   o której mowa w ust. 3 i 4.
  1. W przypadku skorzystania przez klienta z uprawnienia określonego w ust. 1, klient
   na własny koszt prześle PLC Connex towar, który musi być kompletny i dostarczony
   w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W razie przesłania towaru w innym stanie i opakowaniu PLC Connex może go nie przyjąć i odesłać klientowi na jego koszt.
  1. W przypadku skorzystania przez klienta z uprawnienia określonego w ust. 1, w terminie
   7 dni od dnia dostarczenia towaru do klienta, PLC Connex, naliczy klientowi opłatę
   w wysokości 25% wartości zwracanego towaru za odstąpienie od umowy i poniesione przez PLC Connex koszty administracyjne.
  1. W przypadku skorzystania przez klienta z uprawnienia określonego w ust. 1, w terminie
   od 8-go do 14 dnia od dnia dostarczenia towaru do klienta, PLC Connex, naliczy klientowi opłatę w wysokości 50% wartości zwracanego towaru za odstąpienie od umowy
   i poniesione przez PLC Connex koszty administracyjne.
  1. W przypadku, gdy do dnia otrzymania przez PLC Connex zwróconego towaru, jego cena nie została uiszczona w całości przez klienta, opłaty, o których mowa w ust. 3 i 4 podlegają potrąceniu z ceny. W takiej sytuacji klient otrzymuje zwrot ceny pomniejszonej o opłaty,
   o których mowa w ust. 3 i 4.
  1. Po upływie 15 dni od dnia dostarczenia towaru do klienta, jego zwrot jest niemożliwy.
  1. Postanowienia niniejszego działu nie wyłączają uprawnień klienta będącego konsumentem przyznanych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia
   30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827 ze zm.).
  1. W przypadku anulowania zamówienia przez klienta przed jego dostawą z przyczyn niezależnych od dostawcy, PLCconnex zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej o wartości, której mowa w ust. 3 i 4, tj. 25 % wartości anulowanego towaru.
 12. Gwarancje
  1. PLC Connex udziela gwarancji sprawnego działania, tj. działania zgodnego pod wszelkimi istotnymi względami z opisem i specyfikacją producenta towarów nowych w okresie
   12 miesięcy od daty wystawienia faktury.
  1. PLC Connex udziela gwarancji sprawnego działania towarów używanych w okresie
   12 miesięcy od daty wystawienia faktury.
  1. Gwarancja może być dwukrotnie przedłużona o kolejne 12-miesięczne okresy. Maksymalny łączny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Każde kolejne przedłużenie okresu gwarancji o 12 miesięcy podlega opłacie w wysokości 20 % wartości towaru lub usługi.
  1. W okresie gwarancyjnym, na zasadach określonych w regulaminie, w przypadku wystąpienia awarii obowiązki PLC Connex polegają na świadczeniu bezpłatnej naprawy serwisowej bądź, według uznania PLC Connex, wymiany towaru na inny stanowiący jego odpowiednik lub w przypadku braku odpowiednika- zamiennik. W przypadku braku możliwości naprawy towaru i braku jego odpowiednika/zamiennika, klient otrzymuje zwrot ceny jaką uiścił za towar/usługę.
  1. Okres obowiązywania gwarancji nie ulega przedłużeniu o okres rozpoczynający się w dniu zgłoszenia konieczności dokonania naprawy do PLC Connex i kończący się w dniu,
   w którym uprawniony do gwarancji zostanie zawiadomiony przez PLC Connex
   o zakończeniu naprawy.
  1. Jeżeli w następstwie wykonania obowiązków wynikających z niniejszych warunków gwarancji, klient otrzymał nowy towar lub jego odpowiednik/zamiennik, okres obowiązywania gwarancji nie biegnie na nowo od chwili otrzymania przez klienta towaru lub jego odpowiednika/zamiennika.
  1. Klient jest zobowiązany zawiadomić pisemnie PLC Connex w czasie okresu gwarancyjnego o niesprawnym działaniu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym uzyskał wiedzę o niesprawnym działaniu towaru pod rygorem utraty uprawnień z tytułu gwarancji.
  1. Klient dostarcza towar do PLC Connex na własny koszt.
  1. Naprawa towaru objętego gwarancją nastąpi w terminie 3 miesięcy od daty jego dostarczenia.
  1. Wszelkie części wymieniane w trakcie naprawy dokonywanej przez PLC Connex w ramach gwarancji będą nowe i będą stanowiły dokładny odpowiednik lub zamiennik części podlegających wymianie.
  1. Towar powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz z zachowaniem warunków zawartych w instrukcji obsługi. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących montażu (instalacji), użytkowania lub konserwacji towaru klient powinien zasięgnąć porady PLC Connex.
  1. Jakiekolwiek naprawy towaru w okresie gwarancji dokonane przez osoby inne niż pracownicy PLC Connex powodują utratę uprawnień z tytułu gwarancji.
  1. Utrata uprawnień z tytułu gwarancji następuje także w sytuacji, gdy towar dostarczony do PLC Connex będzie nosił ślady ingerencji osób trzecich, innych niż pracownicy PLC Connex oraz w przypadku gdy zabezpieczenia towaru (tzw. plomby) będą zerwane lub uszkodzone.
  1. Gwarancja nie obejmuje:
  1. uszkodzeń lub awarii towaru spowodowanych przez jego użytkownika
   w następstwie niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi korzystania
   z towaru, co dotyczy również jego instalacji i konserwacji;
  2. uszkodzeń towaru spowodowanych jego użytkowaniem w sposób niezgodny
   z przeznaczeniem;
  3. uszkodzeń towaru spowodowanych niewłaściwą lub niezgodną z instrukcją obsługi instalacją, w tym instalacją dokonaną przez osoby nieposiadające niezbędnych
   w tym zakresie uprawnień (kwalifikacji);
  4. uszkodzeń towaru spowodowanych korzystaniem przez użytkownika
   z niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych;
  5. czynności konserwacyjnych przewidzianych w instrukcji obsługi;
  6. uszkodzeń towaru spowodowanych w następstwie dokonania jego naprawy przez inne osoby niż pracownicy PLC Connex;
  7. przeróbek lub zmian konstrukcyjnych towaru dokonanych przez inne osoby niż pracownicy PLC Connex;
  8. uszkodzeń towaru spowodowanych przez czynniki zewnętrzne (wyładowania atmosferyczne, nieprawidłowe działanie sieci elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej lub energetycznej);
  9. uszkodzeń towaru powstałych w trakcie jego dostarczania przez klienta
   w następstwie jego nieodpowiedniego zabezpieczenia;
  10. części szklanych oraz żarówek.
  1. W przypadku nieuzasadnionego żądania dokonania naprawy klient poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem towaru, jego naprawą oraz odebraniem.
  1. Za nieuzasadnione żądanie naprawy towaru będzie uważane w szczególności żądanie usunięcia uszkodzeń lub dokonania czynności konserwacyjnych nieobjętych gwarancją, jak również żądanie dokonania naprawy pomimo utraty uprawnień z gwarancji.
  1. Sprzęt dostarczany przez klienta powinien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniami podczas transportu.
  1. Za odpowiednie zabezpieczenie będzie uważane oryginalne opakowanie fabryczne wraz
   z wszelkimi zabezpieczeniami (plombami) istniejącymi w chwili odebrania towaru przez klienta od PLC Connex.
  1. W razie niezastosowania przez klienta opakowania fabrycznego sprzętu wraz z powyżej wskazanymi zabezpieczeniami będzie on ponosił wszelkie ryzyka związane
   z uszkodzeniem sprzętu dostarczanego PLC Connex.
 13. Cena i płatności
  1. O cenie towaru/usługi w kwocie netto oraz o wysokości ewentualnego podatku VAT,
   a także o kosztach dostawy klient jest informowany przed złożeniem zamówienia w ofercie przedstawianej przez PLC Connex.
  1. W przypadku testów funkcjonalności, PLC Connex określa w ofercie cenę
   za roboczogodzinę pracy serwisanta przy diagnozowaniu towaru klienta oraz szacunkową ilość godzin przewidywanej pracy. PLC Connex zastrzega, iż ostateczna liczba roboczogodzin zostanie określona po wykonaniu usługi i znajdzie odzwierciedlenie
   w wystawionej fakturze.
  1. Cena za towary/usługi podawana jest w kwocie netto.
  1. Cena nie obejmuje kosztów i opłat za wydanie i odebranie towaru, zmierzenie lub zważenie, opakowanie, ubezpieczenie na czas przewozu oraz kosztów przesłania rzeczy. Koszty
   te zostaną wykazane na fakturze wystawionej przez PLC Connex, o ile umowa z klientem nie będzie stanowiła inaczej.
  1. Klienta obciążają opłaty wynikające z importu towarów do danego kraju i to on ponosi odpowiedzialność za ich uiszczenie. PLC Connex nie odpowiada za uiszczanie lokalnych podatków lub opłat celnych, które mogą być płatne przy dostawie towaru lub świadczeniu usługi. Klient ponosi odpowiedzialność za sprawdzenie czy wszystkie opłaty
   są uregulowane.
  1. W przypadku gdy z przyczyn leżących po stronie klienta nie jest możliwe terminowe wykonanie usługi oraz w przypadku zmiany terminu jej świadczenia przez klienta, PLC Connex zastrzega sobie prawo do podniesienia ceny za świadczoną usługę lub dostarczany towar (dotyczy sprzedaży, naprawy sprzętu lub wymiany serwisowej) do wysokości odzwierciedlającej wzrost kosztów, który jest spowodowany działaniem klienta.
  1. PLC Connex wystawia fakturę w dniu przekazania towaru do wysyłki do klienta,
   z wyjątkiem sytuacji, gdy klient korzysta z wymiany serwisowej.
  1. Klient upoważnienia PLC Connex do wystawiania faktur VAT bez podpisu klienta
   i wysłania ich drogą elektroniczną na adres podany przez klienta lub na jego wyraźne żądanie za pośrednictwem Poczty Polskiej na podany przez klienta adres.
  1. Klient jest zobowiązany do opłacenia faktury w terminie w niej wskazanym lub zgodnie
   z pisemnymi postanowieniami umownymi.
  1. W przypadku opóźnienia klienta w zapłacie jakiejkolwiek kwoty należnej PLC Connex naliczane będą odsetki ustawowe za czas opóźnienia.
 14. Podstawy rozwiązywania i wstrzymania wykonania umowy
  1. PLC Connex może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
  1. klient nie uregulował w terminie jakichkolwiek należności wynikających z umów wcześniej zawartych z PLC Connex;
  2. klient zaprzestaje spłaty swojego zadłużenia wynikającego z jakiejkolwiek umowy zawartej z PLC Connex lub nie dokonuje spłaty w terminie;
  3. klient staje się niewypłacalny w rozumieniu ustawy prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 r. (t.j. Dz. U. Z 2015 r., poz. 233);
  4. został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości klienta;
  5. została ogłoszona upadłość klienta;
  6. doszło do likwidacji działalności gospodarczej klienta.
  1. Klient, któremu PLC Connex wypowiedziało umowę ze skutkiem natychmiastowym, jest zobowiązany do niezwłocznej zapłaty wszelkich należności PLC Connex.
  1. PLC Connex może wstrzymać wykonanie dostawy towaru lub usługi w przypadku ziszczenia się chociaż jednej przesłanki z działu XIII ust. 1 lit. a – f.
 15. Ograniczenie odpowiedzialności PLC Connex
  1. Klientowi nie przysługuje roszczenie o naprawienie szkody kontraktowej, tj. takiej, która wyniknęła z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania oraz szkody deliktowej za:
  1. jakąkolwiek stratę zysków;
  2. stratę w wizerunku, zaufania i niematerialnej wartości firmy (w tym też spółki);
  3. stratę umowy lub towarów;
  4. koszty wynajmu lub dzierżawy sprzętu;
  5. stratę związaną z procesem produkcyjnym;
  6. stratę dofinansowania lub grantu;
  7. koszty, opłaty i odszkodowania.
  1. PLC Connex nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w związku z wykorzystaniem przekazanych przez klienta towarów, urządzeń i materiałów do bezpłatnego wykorzystania przy naprawie lub świadczeniu innej usługi.
  1. PLC Connex odpowiada wobec Klienta za jakąkolwiek szkodę tylko do wysokości ceny ustalonej w umowie.
  1. Ograniczenia odpowiedzialności z działu XIV pkt 1, 2 i 3 nie wyłączają odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną na osobie oraz za szkodę wyrządzoną z winy umyślnej.
  1. PLC Connex nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane przez siłę wyższą.
 16. Postanowienia końcowe
  1. Strony postanawiają, że:
  1. prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z umów zawieranych przez PLC Connex z klientem będzie prawo polskie;
  2. ewentualne spory mogące wyniknąć na podstawie zawartej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę PLC Connex według obowiązujących przepisów prawa polskiego;
  3. w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego;
  4. zmiana albo rozwiązanie zawartej umowy wymaga zgody obu stron i jest możliwe w ramach indywidualnych uzgodnień dokonywanych drogą elektroniczną;
  5. strony powinny składać sobie oświadczenia związane z umową pod adresem podanym w zapytaniu, ofercie, zamówieniu lub potwierdzeniu zamówienia.
   W przypadku niepowiadomienia na piśmie o zmianie adresu do korespondencji oraz kiedy pomimo ponownego awizowania adresata nie zastano lub odmawia
   on odbioru poczty, pismo i paczki uznaje się za skutecznie doręczone, jeżeli zostanie wysłane za potwierdzeniem nadania, nawet jeśli nie zostanie odebrane przez klienta;
  6. PLC Connex zastrzega, że regulamin może ulec zmianie, a o treści zmian regulaminu każdy klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez PLC Connex na swojej stronie internetowej wiadomości o zmianie regulaminu, zawierającej zestawienie zmian regulaminu;
  7. Informacja o zmianie regulaminu zostanie utrzymana na stronie internetowej PLC Connex przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych;
  8. Poinformowanie o zmianie regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego regulaminu;
  9. W przypadku gdy poszczególne postanowienia regulaminu lub zawartej z klientem przez PLC Connex umowy są lub staną się nieważne albo wadliwe, pozostałe postanowienia regulaminu/umowy nie tracą swej ważności;
  10. Postanowienia regulaminu stanowią element zawieranej z klientem umowy. Zapoznanie się z regulamienm i zgodę na jego stosowanie klient potwierdza poprzez złożenie zamówienia u PLC Connex.
 17. Polityka prywatności
 18. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (RODO). Uprzejmie informujemy, że Administratorem Danych Osobowych udostępnianych Spółce w ramach łączącej nas umowy handlowej jest PLCconnex Stanisław Kiczor z siedzibą w Toruniu- 87-100, ul. Forteczna 13, (Administrator). Od dnia 25 maja 2018 roku będzie możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem e-maila: .

  Dane osobowe będą przetwarzane przez PLCconnex Stanisław Kiczor. w szczególności:

  1. na podstawie 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:
   • wykonania umowy handlowej i są przechowywane od czasu jej zakończeniu przez okres 5 kolejnych lat poczynając od 1 stycznia roku następującego po roku wygaśnięcia lub wykonania umowy;
  2. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu PLCconnex Stanisław Kiczor. [ti. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu:
   • podjęcia działań przed zawarciem umowy handlowej i są przechowywane przez okres 3 lat od ich uzyskania lub wykonania ostatniej czynności na danych osobowych;
   • marketingu produktów lub usług własnych i są przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
   • dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń i są przechowywane przez okres 3 lat od ich uzyskania lub wykonania ostatniej czynności na danych osobowych;
   • wykorzystywania informacji z wizytówek, otrzymanych od osoby, której dane dotyczą i są przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację umowy lub prowadzenie działań marketingowych.

  Kategorie odbiorców danych:

  Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, prawne, informatyczne, a także innym podmioty zewnętrznym, które wykażą, że na mocy przepisów prawa są uprawnione do uzyskania danych. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

  Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
  2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych;
  4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi Danych Osobowych oraz przesłania ich innemu Administratorowi;
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;
  7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO;
  8. prawo w wymienione w pkt a) - f) powyżej można realizować m.in. poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (adres podany powyżej) lub poprzez kontakt z PLCconnex Stanisław Kiczor (adres podany powyżej, z dopiskiem: "Ochrona danych osobowych").